Op dit moment werken we hard aan de nieuwe kerstpakkettencollectie 2019!

Eind Juli zal de nieuwe collectie zichtbaar zijn. We zien u dan natuurlijk graag terug!

Indien u op de hoogte gehouden wenst te worden, dan kunt u zich onder aan de pagina inschrijven op onze nieuwsbrief. U kunt zich op ieder moment weer afmelden.

 

Met vriendelijke groet,

Team Kerstpakkettenplaza.nl

Keurmerk mkbOk

Doelstelling

Het stimuleren en bevorderen van het veilig en betrouwbaar online zakendoen met het Midden en Klein Bedrijf (verder MKB (tot 250 werkzame personen).

Keurende instantie

De keuringen worden uitgevoerd door het onafhankelijke en onpartijdige certificatiebureau CGB B.V. (verder CGD) , aangesteld door Stichting MKB en Internet (verder SMI). CGD heeft alleen het recht om het voeren van het mkbOK keurmerk toe te staan of te verbieden.

Keurmerkhouder

De identiteit van de keurmerkhouder, waaronder alle algemene Kamer van koophandel gegevens, adresgegevens, algemene voorwaarden, alsmede alle relevante informatie zijn bekend bij SMI en komen vrij ter inzage op de website www.mkbok.nl.

Wijzigingen in Kamer van Koophandel gegevens worden binnen 14 dagen doorgegeven aan SMI, middels het verstrekken van een nieuw KvK uitreksel.

De uiteindelijke identiteit van alle aandeelhouder(s), al dan niet via tussenliggende bedrijven, is een natuurlijk persoon.

Keurmerkhouder is gevestigd in Nederland, staat langer dan 12 maanden ingeschreven bij de Kamer van Koophandel of is aantoonbaar langer dan twaalf maanden zelfstandige. Bedrijven moeten onder het MKB vallen. Keurmerkhouder moet tijdens kantooruren (9.00 tot 17.00) of tijdens haar duidelijk kenbaar gemaakte openingstijden, telefonisch bereikbaar zijn en beschikt over een vestigingsadres (geen postbus). Keurmerkhouder moet, bij twijfel of klachten, op verzoek van SMI aantonen, solvabel te zijn.

Aspirant keurmerkhouder is een keurmerkhouder, met dien verstande dat hij minder dan 12 maanden ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel of zelfstandige is. Aspirant keurmerkhouders zijn te herkennen aan het woord 'aspirant' in het mkbOK keurmerklogo.

De website

De website is minimaal in het Nederlands en toont duidelijk op de eerste pagina de doelstelling van het bedrijf. De inhoud van de website (content) is ethisch verantwoord en niet aanstootgevend, dit ter beoordeling van SMI.

De website is geen portal, linkpagina of website van die strekking. De website heeft op haar homepagina geen commerciële (Google) zoekresultaten, noch enig andere reclame uitingen van derden , anders dan onmiskenbaar die van zijn directe leveranciers. Daar waar reclame uitingen wel worden getoond, moet te allen tijde duidelijk zijn dat het advertenties betreffen en dat het keurmerk niet van toepassing is op die producten en/of diensten. De keurmerkhouder onthoudt zich van iedere vorm van misleidende reclame.

Het mkbOK keurmerk staat duidelijk zichtbaar op de eerste, contact- of klachtenpagina van de website en verwijst naar de identiteit van keurmerkhouder op de website van www.mkbok.nl. Het keurmerklogo is uiterlijk binnen 2 maanden na bericht van goedkeuring geplaatst op de website. Indien het mkbOK logo binnen die tijd niet is geplaatst vervalt de goedkeuring.

De website omvat minimaal vijf afzonderlijke webpagina's en is af, werkt goed en is naar behoren bereikbaar. Website toont minimaal op de home- of contactpagina: de naam van het bedrijf, vestigingsadres (ook in geval van alleen een internetwinkel), telefoon- en/of mobilenummer (wordt – al dan niet via een antwoordservice - beantwoord tijdens kantooruren), KvK-nummer, BTWnummer en een e-mail adres waarop keurmerkhouder bereikbaar is.

Indien de gekeurde website qua doelstelling, ontwerp, navigatie en/of uitstraling verandert, wordt hiervan terstond melding gemaakt bij CGD en wordt de website zonodig opnieuw gekeurd. Hiervoor worden herkeuringkosten in rekening gebracht. Content, producten, aanbiedingen, ed. op de website worden aangepast zonder melding bij CGD.

Keurmerkhouder met eigen voorwaarden (bijv. algemene, verkoop of inkoopvoorwaarden), toont deze duidelijk op de website. Indien van toepassing toont keurmerkhouder eenduidig en transparant inzicht in klachtenafhandeling, garanties, bestelprocedures, prijzen, producten en diensten. Producten en diensten zijn altijd verkrijgbaar voor de daaraan gerelateerde en getoonde (vanaf) prijs, waarbij duidelijk moet zijn of deze in- of exclusief BTW zijn.

Het mkbOK keurmerk

Het mkbOK keurmerk is afgegeven per bedrijf en per website voor een periode van maximaal drie jaar. Iedere website is afzonderlijk gekeurd. Handhaving van het keurmerk na drie jaar, is alleen mogelijk na een geheel nieuwe keuring van zowel bedrijf alsmede alle website(s).

Keurmerkhouder wordt steekproefsgewijs gecontroleerd. Indien keurmerkhouder niet (meer) aan de keurmerkcode voldoet of onvoldoende solvabel is, kan het keurmerk tijdelijk opgeschort of ingetrokken worden. Bij intrekking van het keurmerk vindt nimmer restitutie van reeds betaalde (keurmerk) bedragen plaats. Het opnieuw verkrijgen van het keurmerk kan alleen na een geheel nieuwe keuring van bedrijf en website(s).

Het mkbOK keurmerk wordt alleen gevoerd, als het bedrijf en de website zijn goedgekeurd.

De wet- en regelgeving 

Keurmerkhouder houdt zich aan de Nederlandse wet- en regelgeving, waarborgt de privacy van de bezoeker gelijk de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) bepaalt. Keurmerkhouder respecteert en handhaaft met name de wettelijke zicht- en opzegtermijnen waarbinnen de afnemer de overeenkomst kan ontbinden.

E-mail

Keurmerkhouder erkent e-mail communicatie en zal de geldigheid niet ontzeggen.

E-mail wordt normaliter binnen drie werkdagen beantwoord. Keurmerkhouder onthoudt zich van het per e-mail versturen van ongevraagde mail aan particulieren (spam).

Klachten

Op alle overeenkomsten van keurmerkhouder is het Nederlands recht van toepassing.

Een klacht over een keurmerkhouder wordt schriftelijk, per post of per e-mail ingediend bij Stichting MKB en Internet. Een klacht is gespecificeerd en voorzien van minimaal naam, adres en telefoonnummer van de klager.  Anonieme klachten worden niet in behandeling genomen.

Een klacht wordt doorgestuurd en binnen 30 dagen behandeld door keurmerkhouder, die dan met een passend en billijk voorstel komt. Indien klager en keurmerkhouder – al dan niet met bemiddeling van SMI - niet tot overeenstemming komen, kan het keurmerk ingetrokken worden en zal het geschil zonodig worden voorgelegd aan de advocaten betrokken bij Geschilonline.nl. De kosten voor Geschilonline.nl worden betaald door de klager. De keurmerkhouder en klager zijn gebonden aan de uitspraak door Geschilonline.nl.

mkbOK is een initiatief van Stichting MKB en Internet.

Gecertificeerd door
Certifering kerstpakkettenplaza.nlthuiswinkel keurmerkMVOWaarborg consument en rechtE-commerce Europe TrustmarkThe Green Web Foundation
Kerstpakkettenplaza.nl 3570

Klantbeoordelingen

0-ster 1-ster 2-ster 3-ster 4-ster
8.8 10