Beste bezoeker,


Met veel plezier zijn we achter de schermen bezig met de nieuwe kerstpakketten collectie voor 2020! Dit jaar zal het belonen van medewerkers en relaties belangrijker zijn dan ooit!


Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Meld u aan voor onze nieuwsbrief en ben direct op de hoogte wanneer onze kerstpakketten weer beschikbaar zijn!Op verzoek en vanaf 100 pakketten bestaat ook de mogelijkheid om bv. zomerpakketten of andere geschenken op dit moment te laten maken! Neem contact op met onze klantenservice of stuur een mail aan info@kerstpakkettenplaza.nl

Leveringsvoorwaarden

PDF versie van deze verklaring

Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de inhoud, totstandkoming en nakoming van al onze transacties en komen in de plaats van eventuele eerder geldende en/of gedeponeerde algemene voorwaarden en/of tussen partijen gebruikelijke condities. Bedingen, waarbij van deze algemene voorwaarden wordt afgeweken, zijn slechts van kracht voorzover zij door ons schriftelijk zijn bevestigd.

2. Met inachtneming van het vorenstaande wordt de toepasselijkheid van door de wederpartij gehanteerde voorwaarden uitdrukkelijk uitgesloten.

Totstandkoming Overeenkomsten

3. Al onze aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, ook indien daarin een termijn wordt genoemd, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld. Wij leveren zowel BtB als aan particulieren, met uitzondering van sterke dranken, deze worden louter BtB geleverd.

4. Een overeenkomst komt eerst tot stand na verzending van de schriftelijke ontvangstbevestiging onzerzijds van de door wederpar tij ondertekende offerte dan wel nadat met de uitvoering van de overeenkomst een aanvang is gemaakt. De wederpartij is aan schriftelijke ontvangstbevestiging onzerzijds gebonden, indien door haar niet binnen 3 dagen na ontvangst de juistheid van de inhoud van zodanige bevestiging van de door wederpartij ondertekende offerte is ontkend.

Nakomingstermijn

5. De termijnen van nakoming worden slechts bij benadering opgegeven, gelden derhalve niet als fatale termijnen. Overschrijding van nakomingstermijn zal de wederpartij nimmer het recht geven op schadevergoeding noch op ontbinding der overeenkomst.

6. Wij mogen het opgegeven adres als zodanig blijven beschouwen, totdat aan ons een nieuw adres is medegedeeld. Na administratieve sluiting van de order is het niet meer mogelijk een nieuw leveringsadres op te geven. Alle schade, die hieruit voortvloeit, komt voor rekening van de wederpartij.

Prijzen

7. Indien niet anders is overeengekomen gelden onze prijzen af magazijn, verzending, vervoersdocumenten, verzekering en eventuee l door de overheid te heffen rechten of belastingen. Onze prijzen worden zowel exclusief BTW, als inclusief BTW gedisplayd.

8. Waardevermindering der Nederlandse valuta alsmede prijsstijgingen welke zich voordoen tussen het tijdstip van de opdracht en de betaling geven ons het recht de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te wijzigen.

9. Lonen, sociale lasten, belastingen, invoerrechten, heffingen en andere lasten, na de aanbieding of het tot stand komen der overeenkomst ingevoerd of verhoogd, worden door ons aan de wederpartij in rekening gebracht.

10. De in onze prijscouranten opgenomen prijzen zijn vrijblijvend, d.w.z. dat alle orders zullen worden uitgevoerd tegen de op het moment van aflevering geldende prijzen en condities.

Annulering

11. Eenzijdige annulering van de wederpartij is niet mogelijk.

Reclame

12. De controle op de hoeveelheid berust bij de wederpartij. Wordt door de wederpartij niet zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 1 werkdag na ontvangst over de hoeveelheden gereclameerd, dan worden de hoeveelheden vermeld op de vrachtbrieven, afleveringsbonnen of dergelijke documenten als juist te zijn erkend.

13. Andere reclames dienen schriftelijk uiterlijk binnen 8 dagen, na de nakoming door de wederpartij bij ons te zijn ingediend. Bij gebreke daarvan wordt de wederpartij geacht de transactie te hebben goedgekeurd.

14. Reclames geven de wederpartij geen recht om betaling van het niet betwiste gedeelte van de vordering op te schorten.

15. Vrijwaring wegens verborgen gebreken wordt uitgesloten.

16. Geringe, in de handel gebruikelijke of technisch niet te vermijden afwijkingen in kleur, afmeting, afwerking, hoeveelheid en kwaliteit kunnen nimmer een grond tot reclame opleveren.

17. Indien is overeengekomen dat, door de wederpartij aangeleverde artikelen zullen worden meeverpakt, dienen deze artikelen uiterlijk 6 weken voor de overeengekomen afleverdatum in ons bezit te zijn. Wederpartij is verantwoordelijk voor de aanlevering van deze artikelen. Indien artikelen niet voor bovengenoemde termijn of een andere in overleg overeengekomen fatale datum, in ons bezit zijn, worden de pakketten zonder deze artikelen verpakt en afgeleverd. Reclames of annuleringen op grond van bovengenoemde worden niet geaccepteerd.

18. Het in behandeling nemen van klachten wil niet zeggen dat wij de reclame beschouwen als tijdig of terecht.

19. Indien de artikelen na de aflevering ervan wat betreft aard en/of samenstelling zijn gewijzigd, geheel of gedeeltelijk zijn verwerkt, beschadigd of oververpakt zijn, vervalt elk recht tot reclame.

20. Indien de wederpartij met inachtneming van het bovenstaande heeft gereclameerd en de reclame terecht is, zullen wij uitsluitend gehouden zijn de artikelen, waarop de reclame betrekking heeft, voor onze rekening te vervangen.

Retourzendingen

21. Geleverde en geaccepteerde goederen worden door ons niet teruggenomen, tenzij anders wordt overeengekomen.

22. Indien en voorzover partijen overeenkomen, dat de goederen worden teruggenomen, zijn wij gerechtigd tot creditering tegen de marktprijzen op de dag van terugname en aan de wederpartij een schadevergoeding door te berekenen van tenminste 20% van de factuurwaarde van de goederen, onverminderd ons recht op nakoming en verdere vergoeding van schade.

23. Kerstpakkettenplaza.nl is gerechtigd de teruggezonden artikelen ter beschikking van de wederpartij voor diens rekening en risico te houden of te doen houden, indien deze niet op grond van een gerechtvaardigde reclame zijn teruggezonden.

24. Monsterzendingen blijven eigendom van Kerstpakkettenplaza.nl en worden door de wederpartij na beoordeling retour gezonden op kosten van de wederpartij. De wederpartij heeft de mogelijkheid te kiezen voor het kopen van de monsterzendingen tegen betaling van 80% van de verkoopprijs per pakket.

Betaling

25. Betaling dient te geschieden volgens de op de factuur gestelde betalingstermijn. Indien geen betalingstermijn wordt vermeld, zal betaling geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum BRUTO. De bijschrijving op de rekening van Kerstpakkettenplaza.nl dient zonder overeengekomen betalingstermijn op factuur, uiterlijk 14 werkdagen vóór levering te geschieden.

26. De wederpartij wordt geacht na verloop van deze termijn of de anders overeengekomen termijn van rechtswege, derhalve zonder sommatie of ingebrekestelling, in verzuim te zijn.

27. Indien de wederpartij niet binnen de in artikel 25 gestelde termijn heeft betaald, hebben wij het recht vanaf de vervaldag een rente in rekening te brengen, onverminderd de door ons verder toekomende rechten. Het percentage zal 1% per maand bedragen.

28. Iedere verplichting van een wederpartij is onzerzijds terstond opeisbaar ingeval de wederpartij surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, zijn onderneming liquideert of (gedeeltelijk) aan derden overdraagt, onder curatele wordt gesteld, dan wel indien te zijnen laste beslag wordt gelegd.

29. Door ons ontvangen betalingen strekken allereerst in mindering op de in het volgende artikel bepaalde (gerechtelijke en buitengerechtelijke) kosten, vervolgens op de verschuldigde administratiekosten en de rente en tenslotte op de langst opeisbare factuur c.q. vordering, zelfs indien de wederpartij anders aangeeft.

30. Geschiedt nakoming in gedeelten, dan kan ieder gedeelte door ons afzonderlijk worden gefactureerd.

Kosten

31. Alle eventuele kosten, waaronder incasso-, deurwaarders-, advocaatkosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke zijn begrepen, welke door ons worden gemaakt teneinde nakoming van de verplichtingen van de wederpartij te bewerkstelligen, zijn t en laste van de wederpartij. De buitengerechtelijke kosten belopen 15% van de contractsom, met een minimum van € 175,00 waaromtrent geen bewijs hoeft te worden aangevoerd, onverminderd ons recht op verdere vergoeding van de schade; zij zijn verschuldigd van af het moment waarop de vordering in handen van onze advocaat is gesteld ongeacht of de wederpartij daarvan op de hoogte is.

Overmacht

32. In geval nakoming van onze leveringsverplichting door staking, overheidsmaatregelen, niet tijdige of niet behoorlijke uitvoer ing van bestellingen door toeleveringsbedrijven en/of andere omstandigheden, die wij niet hebben kunnen voorzien en waarop wij geen invloed hebben, redelijkerwijze niet van ons kan worden verlangd, zijn wij gerechtigd de aflevering gedurende een door ons te bepalen redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. Mocht door voornoemde omstandigheden de nakoming van onze afleveringsverplichtingen langer dan een maand worden vertraagd, dan zijn beide partijen gerechtigd zonder rechtelijke tussenkomst de overeenkomst, voorzover deze al dan niet door Kerstpakkettenplaza.nl is uitgevoerd, te ontbinden door schriftelijke kennisgeving daarvan aan de andere partij.

33. Wij behouden ons het recht voor artikelen, die door onze toeleveranciers niet, niet tijdig, of om wat voor reden dan ook niet worden geleverd, te vervangen door een minimaal gelijkwaardig artikel. Levering van vervangende artikelen zal de wederpartij nimmer het recht geven op schadevergoeding noch op ontbinding der overeenkomst.

Eigendomsvoorbehoud

34. Alle geleverde goederen blijven ons eigendom tot aan alle verplichtingen uit deze of daarmee samenhangende transacties volledig is voldaan, ook indien zij zijn verwerkt, gebruikt, verbruikt of in andere goederen zijn opgenomen. Wij verkrijgen bij vermenging, verwerking of opname in andere goederen te allen tijde mede-eigendom naar rato van de waarde van de door ons geleverde goederen. Voor de betaling is de wederpartij derhalve niet bevoegd de goederen aan derden te verpanden of in eigendom alsmede bruikleen over te dragen.

35. Op alle door ons geleverde goederen behouden wij ons nu reeds voor alsdan pandrechten voor tot meerdere zekerheid van de voldoening aan alle verplichtingen uit deze of daarmee samenhangende transacties, voorzover de wet zulks toelaat.

36. Tot de volledige betaling heeft plaatsgevonden is de wederpartij verplicht de goederen tegen brandgevaar en andere te verzeke ren risico’s te verzekeren en met de nodige zorgvuldigheid en identificeerbaarheid te bewaren. Voorts is de wederpartij verplicht op ons eerste verzoek ten behoeve van ons alle aanspraken van de wederpartij op de verzekeraars hieruit voortvloeiend aan ons te ver panden tot meerdere zekerheid van de voldoening aan alle verplichtingen uit deze of daarmee samenhangende transacties.

37. De wederpartij verplicht zich om nog niet betaalde goederen op eerste verzoek aan ons ter beschikking te stellen en verleent reeds nu machtiging aan de door ons aan te wijzen persoon om alsdan de ruimte te betreden en die goederen mee te nemen.

Aansprakkelijkheid

38. De wederpartij zal alle schade voor zijn rekening nemen en ons vrijwaren tegen iedere aanspraak van derden terzake van vergoeding van schade, indien en voorzover : a.- Deze schade door ondeskundig gebruik en/of ondeskundige bewaring van de afgeleverde artikelen door de wederpartij is ontstaan en/of b.- deze schade is ontstaan, doordat de wederpartij niet geheel conform de instructies inzake bescherming van de kwaliteit en houdbaarheid heeft gehandeld. Onze aansprakelijkheid is in alle gevallen beperkt tot het factuurbedrag van de desbetreffende geleverde artikelen.

Zekerheid en Ontbinding

39. Wij zijn gerechtigd gedurende de loop van de overeenkomst bij wanbetaling van de wederpartij of een gegronde vrees daarvoor, de nakoming van onze verplichtingen, zoals nog niet uitgevoerde leveranties en/of opdrachten, op te schorten, de overeenkomst dienaangaande zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden of zekerheid te verlangen voor tijdige betaling. Indien de wederpartij met enige verplichting welke ook, waaronder die tot het verschaffen van zekerheid, in gebreke is, zijn alle facturen terstond en ineens opeisbaar en zijn wij gerechtigd voor verdere nakomingen van onze verplichtingen deugdelijke zekerheid te verlangen.

40. Wij kunnen de levering alleen uitvoeren indien wij in het bezit zijn van een geldige kredietlimiet van onze kredietverzekeringsmaatschappij op het moment van uitlevering, tenzij schriftelijk andere afspraken zijn vastgelegd.

Conversie

41. Indien enig in deze voorwaarden genoemd, en voor de wederpartij toepasselijk, beding nietig wordt verklaard, dan zal dit beding worden vervangen door een geldig beding dat zoveel mogelijk aan dezelfde strekking beantwoordt. De geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden blijft ongewijzigd.

Toepasselijk Recht

42. Alle transacties, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, ook in geval van transacties met het buitenland, en de daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen voor partijen worden uitsluitend beheerst door het Nederlands Recht, geldend voor het Koninkrijk in Europa.

43. Alle geschillen tussen partijen, ook die welke slechts door een der partijen als zodanig wordt beschouwd, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de plaats onzer hoofdvestiging. Prijsvraag

44. Alle rechten voorbehouden. Over de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden. Slechts één inschrijving per bedrijfsnaam / (rechts)persoon is mogelijk. De winnaar ontvangt persoonlijk bericht.

Leveringsvoorwaarden

45. Kerstpakkettenplaza.nl is een onderdeel van de Kerst Company B.V. Deze leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven.

PDF versie van deze verklaring